Ideen om Bergensristen ble unnfanget etter at man oppdaget at det var muggsopp i forfiltrene til inntaket på ventilasjonsanleggene på Haukeland Sykehus. Anleggene ble bygget om i 1994 med nye inntaksrister type Nordsjø, forfilter AmerKleen M80 og hovedfilter type kompakt/plissefilter. Alt i den hensikt å stoppe fuktighet, salt, svovel og mye støv. Inntakene ligger i samme høyde som laget av forurensninger, det såkalte «giftlokket» som ligger over bykjernen i Bergen.

Etter ombyggingen så en at Nordsjøristene ikke stoppet tåke og yr. Dette gikk rett igjennom og dråpene ble hengende i forfilteret. Da installasjonen hadde vært i bruk i ca. 12 mnd. og filter skulle skiftes, ble en oppmerksom på muggsoppen som var i forfilteret. Personen som byttet filter fikk rennende øyne og nese av dette arbeidet. Ved henvendelse til «Sintef Unimed» fikk en klarlagt at det var muggsopp som vokser ved 37 grader som laget problemene.

Ved oppfølging fra «Sintef Unimed» neste 12 mnd. ble det funnet muggsopp i forfiltrene men ikke i hovedfilter. Ble heller ikke funnet muggsoppsporer i luften som kom ut av anlegget og det skapte ingen problemer for inneklimaet i bygningen.

Basert på disse erfaringene ble Bergensristen satt ut i livet. Risten stopper regnpåslag, filter i risten stopper tåke/yr og store støvpartikler. Muggsoppen gror i støvet i filteret men hastigheten over filteret er for høy til at den lager sporer. (Kilde:  Roterende gjenvinner,skrevet av Catrine Ahlen; muggsopp trives ikke i hastigheter over 0,3m/s.)

Med Bergensristen holder en kanaldelen fram til hovedfilteret ren for store støvpartikler. Den delen er glemt i de fleste opplegg for kontroll, enten på grunn av at det ikke er laget inspeksjonsluker eller at den ligger plassert slik at det ikke lar seg undersøke. Man kan da skifte så mye filter man vil, men problemene vil fortsatt ligge i det støvet som er i denne delen av anlegget.

Det spesielle med Bergensristen er at grovfilteret av type AmerKleen M80 er plassert i risten på en slik måte at vann som setter seg i filteret renner ut. Filteret fanger opp de grove partiklene og det er tilstrekkelig å skifte filteret en gang i året.